PROJEKTERING

Projekteringen är uppdelad i tre steg; skiss, detaljerat och färdigställande. I första steget går vi från idé till skiss och färdigt koncept. I steg två tittar vi på detaljer för inredning, utrymmen, stil, färg och slutliga funktioner. Det tredje steget knyter projekteringen, där färdigställs alla handlingar – både beskrivande och teknisk dokumentation. Processen tar, beroende på projektets storlek, mellan 3-6 månader.

HUSBYGGNATION

Den utförande delen av projektet är byggnationen – i den här delen sker själva byggnationen. I grunden ligger den framtagna projekteringen. Även byggnationen är indelad i tre steg; i steg 1 planeras arbetet, underentreprenörer bokas, material beställs och tidplaner fastställs. I detta steg tas även alla lagstadgade dokument fram. I steg 2 sker själva byggnationen, här ligger ett stort fokus på kontroll, uppföljning och planering för att få ett effektivt projekt genom hela steget. I det avslutande steget samlas alla dokument, projektet avslutas genom kontroll mot projekteringen, flera kontroller av det utförda arbetet och till sist sker överlämning av huset, med alla dokumentation, till beställaren.

PROJEKTERING

För att ett byggprojekt ska bli så bra det bara kan bli, och för att era förväntningar skall uppnås, behövs en bra plan. I planen ingår allt från rumsbeskrivning och materielval till tidsschema och kostnadskalkyl.

BYGGNATION

Vi bygger till, bygger om och förädlar ert hus. Vi hjälper er att förverkliga era drömmar och skapar ert nya hem. Med en tydlig plan, förberedelser och alla nödvändiga handlingar jobbar vi effektivt för att färdigställa projektet och minimera olägenheten för er.

SERVICE

Vi hjälper dig att underhålla ditt hus, och på så sätt ger vi dig mer tid till annat. Vi tar hand om det små reparationerna, och justeringarna samt följer upp och kontrollerar ditt hus med jämna mellanrum. Vi tar dessutom fram en underhållsplan så att ni på ett bättre sätt kan förutse och planera in större utgifter.