HUSBYGGNATION

Den utförande delen av projektet är byggnationen – i den här delen sker själva byggnationen. I grunden ligger den framtagna projekteringen. Även byggnationen är indelad i tre steg; i steg 1 planeras arbetet, underentreprenörer bokas, material beställs och tidplaner fastställs. I detta steg tas även alla lagstadgade dokument fram. I steg 2 sker själva byggnationen, här ligger ett stort fokus på kontroll, uppföljning och planering för att få ett effektivt projekt genom hela steget. I det avslutande steget samlas alla dokument, projektet avslutas genom kontroll mot projekteringen, flera kontroller av det utförda arbetet och till sist sker överlämning av huset, med alla dokumentation, till beställaren.