Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Strukturer är viktigt

·

·

,

För att ett byggprojekt skall bli lyckat krävs struktur. Motsatsen till struktur är kaos. I ett kaos blir sällan utfallet det förväntade. Ofta hamnar vi någonstans mitt i mellan. Det är inte heller bra. Så vad gör vi för att skapa struktur och vad gör det för nytta?

1. Att skapa struktur

För att skapa den struktur som behövs så gör vi ett antal åtgärder. Bland annat systematiserar vi vår process vid upphandling. Vi har ett flödesschema från första kontakt med en potentiell kund tills byggstart och uppföljning därefter. Det handlar om i vilka steg saker skall göras; möten, vad som kommer ur mötet och att kunna förklara vad nästa steg blir.

En annan åtgärd vi har gjort är att införa projektering inför varje projekt. Det betyder att vi går igenom omfattning och innehåll med beställaren innan vi startar projektet. På så sätt kan vi bestämma, planera och skapa handlingar för varje detalj i projektet innan vi startar. Det ger oss ett stort försprång.

2. Att arbeta strukturerat

När väl arbetet är igång ser vi till att alla som jobbar på plats vet vad som skall göras och vad målbilden är (slutresultatet). Det betyder att när det uppstår friktioner så kan vi på låg nivå ta rätt beslut för att effektivt komma vidare – för alla vet vad som förväntas och kan utifrån det ta de rätta besluten. Vi använder oss av tidsplaner med uppföljning och checklistor för att hela tiden stämma av om vi ligger rätt till i processen – var vi eventuellt behöver göra justeringar eller lägga extra resurser för att bli klara.

3. Uppföljning

Efter att projektet är utfört följer vi upp och drar erfarenheter från det som har utförts. På så sätt kan vi förbättra våra strukturer inför kommande projekt och alltid bygga vårt företag mot att bättre kunna hjälpa våra kunder i sina projekt.

De fördelar som strukturerna medför gör att projektet blir utfört på det sättet som våra beställare förväntar sig. Den stora faktorn i alla projekt är människan. Genom att skapa ramverk för hur vi arbetet hjälper vi oss själva att komma ihåg och utföra rätt åtgärder. Vi är inte mer än människor – vi vill bara vara bättre.

Om du vill ha hjälp med ditt projekt – eller om du vill undersöka möjligheten att arbeta tillsammans med oss i vår struktur – kontakta oss så diskuterar vi det vidare.