Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Arbetsmiljöverket gjorde inspektion

·

·

I december förra året fick vi ett meddelande av arbetsmiljöverket att det avsåg göra en inspektion hos oss inom ramen för deras kampanj avseende vibrationsskador. På grund av sjukdomar så sköts inspektionen upp till januari, och nu har den utförts.

Arbetsmiljöarbetet är en del av helheten

Vi har sedan starten 2013 haft säkerheten på arbetsplatserna som en naturlig del av yrkesutövningen. Det finns ingen anledning för oss att utsätta oss för risker där konsekvenserna är kroppsliga, eller själsliga, skador. Än mindre värre utfall. Det här är grunden som vi utgår ifrån när vi tittar på och utvärderar riskerna i vår arbetsmiljö. Vi har årligen gått igenom, tittat på och granskat de risker som vi kan identifiera. Utifrån denna har vi sedan kunnat ta fram och jobba på andra – bättre – sätt. VI kan på så vis ”bygga bort” mycket av riskerna genom att skapa en kultur med arbetssätt och rutiner som är säkrare än alternativen.

En stor del hänger i att inte ställa orimliga krav på utförandet. När press övergår till stress uppstår många negativa aspekter som gör arbetet osäkrare – framförallt tappar individen fokus och kan motivera ”genvägar”, för att spara tid. Detta brukar sällan hålla i längden, eftersom en riktig genväg oftast betyder en högre risk – en högre risk för att misslyckas samt en högre risk för att skada sig. För oss betyder det att en av grundstenarna i arbetet med att motverka skador är att tillse att rimliga förväntningar ligger på medarbetarna. Inte för låga, och inte för höga. Balansen är viktig.

Lagen kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Lagen är tydlig, arbetsmiljön är viktig och det skall ske ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det här arbetet skall ske i samråd med anställda och dokumenteras. Det skall ske uppföljning minst årligen. Det skall även finnas en arbetsmiljöpolicy samt för vår del krävs arbetsmiljöplaner för respektive projekt. Detta är lägstanivån.

Det finns olika vägar att gå när det gäller arbetet med arbetsmiljön. Ett alternativ är att ta hjälp av någon av de många konsultfirmorna som arbetar med dessa frågor. Där är det dock viktigt att inte ”bara” köpa en förifylld pärm som ställs på hyllan. Från pärmen kommer inte rutinerna magiskt uppstå i organisationen. Vi har valt att gå vår egna väg.

Grunden ligger i Försvarsmaktens arbetsmiljöarbete

Försvarsmakten har ett gediget arbete när det gäller arbetsmiljö, framförallt när det kommer till utbildnings- och övningsverksamhet. Det finns volymer av bestämmelser som behöver hanteras vid planering och utförande av utbildning. Likheterna är många. För byggföretag så skall risker hanteras i både planerings- och utförandefaserna. Vid planeringen identifieras risker kopplade till moment som skall utföras – så att rätt utrustning kan användas. Om det i planeringen identifieras ett moment, som med rimlighet inte går att utföra praktiskt, behöver det momentet göras om. Det betyder att vi tidigt kan identifiera sådana moment som både har för hög risk för ”vanliga” metoder, och som kräver speciella, kostsamma, säkerhetsanordningar. Det är viktigt för prissättningen av arbetet. Identifieras inte den risken tidigt så kommer de speciella åtgärderna hamna utanför prissättningen. När det sedan kommer till utförandet så är risken överhängande att de kostsama skyddsanordningarna inte används – med högre risker för personalen som konsekvens.

Därför är det viktigt att ha det i åtanke vid val av entreprenör. I de allra flesta fall ligger arbetsmiljöansvaret hos byggherren, alltså den som anlitar och låter utföra arbetet. Även när det är privatperson som beställare. Vid totalentreprenad är det normalt entreprenören som tar över det ansvaret. Det skall dock vara tydligt och uttalat.

Arbetsmiljöverket ställde krav

Så hur gick inspektionen? Bra. I huvudsak var inspektören nöjd med beskrivningen av verksamheten, hur vi bedriver arbetsmiljöarbetet och vilke ur vi utför detta. När det kommer till arbetet med vibrationer har vi påbörjat det arbetet – vi har dock inte fullt ut utfört de obligatoriska delarna av arbetet. Detta ställde inspektören nu krav på att vi skall uppfylla inom en tremånadersperiod. Det handlar om att observera och beräkna vibrationerna som personalen utsätts för under en arbetsdag. Eftersom vi har så vitt skilda dagar, men stora variationer på arbetet, kräver det att vi gör en mer omfattande observation – där vi tittar på påverkan över längre tid. Vi ska helt enkelt ta med flera olika typdagar och utifrån det räkna fram ett värde.

Syftet med observationerna är att se så att vi inte ligger över gränsvärdet för vad som är godkänt att utsättas för. Om vi hamnar i den gula zonen finns det vissa krav på oss – framförallt skall vi erbjuda medicinska kontroller kopplade till vibrationsskador om medarbetarna uppvisar symptom på sådana skador. Erbjuda i det här fallet skall läsas som att vi bokar tiden åt medarbetaren. Här kan det även vara lämpligt att skicka alla medarbetare som har liknande arbetsuppgifter – risken är att om en uppvisar symptom så är det en för hög exponering för många.

Vårt arbete fortsätter

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att tillse en god och fungerande arbetsmiljö för alla som befinner sig på våra arbetsplatser. Det är naturligt för oss att se till så att ingen skadar sig. Om vi ser på det ut ett affärsperspektiv är det lönsamt långsiktigt att ha personal som mår bra och kan fortsätta produktionen. Ur ett medmänskligt synsätt är det fördelaktigt för att människor trivs på sin arbetsplats – och det minskar konflikter.

Det är en verklighet som kräver kontinuerligt, systematiskt, arbete – och det är väl värt det!