Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

När kan ni börja?

·

·

,

En fråga är relevant och som oftast kommer i början av processen är kopplad till tid. När kan vi börja? Nedan utvecklar jag tre aspekter kring detta och varför frågan inte är rätt ställd, samt hur vi jobbar med just tid.

1. Det beror på…

… hur långt i processen ni har kommit. För att vi ska kunna planera ett projekt ordentligt behöver vi underlag på hur ni vill ha det. Vi står nämligen inte för visionerna eller designen på ert projekt. Även om vi kan hjälpa er med de bitarna så är det ni som bestämmer hur det skall se ut och bli. Därför behöver vi dokumentation – så som arkitektritningar, materiellistor, rumsspecifikationer och designförslag. De byggtekniska frågorna svarar vi på. Vi hjälper er gärna med hela processen i en del som vi kallar projektering. Där tar vi fram alla handlingar och specifikationer utifrån era önskemål.

2. När vill ni att det är klart

En mer relevant fråga är ”när kan det vara klart?”. Att påbörja ett projekt är lätt. Svårare är att möta en fastslagen sistatid. När vi arbetar så arbetar vi i projekt. Det betyder att vi planerar och schemalägger de olika delmomenten så att vi i god tid kan upphandla underentreprenörer och materiel till projektet. När vi väl sätter igång är vi förberedda, vi vet vad som skall göras och i vilken ordning. Det gör att eventuella problem som uppkommer kan lösas på ett smidigare sätt, då alla är införstådda vad målbilden är och kan därför ta beslut som gynnar slutresultatet. På så sätt blir vi bättre på att hålla tiden.

3. Hur lång tid tar det egentligen

En byggprocess tar olika lång tid beroende på omfattning och komplexitet. Men det är inte bara själva byggandet som tar tid – det finns mer till det. I vår process så börjar vi med en projektering. Den tar minst två veckor, beroende på antalet revisioner och annat så kan den i princip ta hur lång tid som helst. Det är klart när ni känner att ni är nöjda med utfallet – både design, omfattning och budget. Därefter är det minst åtta veckor till byggstart. Om det är ett bygglovsärendet och det inte finns något förhandsbesked så är det ytterligare tid mellan. Vi beställer inget material eller schemalägger arbete innan bygglov finns. Det betyder att det i sämsta fall är 18 veckor mellan färdigt underlag och byggstart. Sedan är det byggfasen, den är beroende av projektets omfattning, och till sist är det efterbearbetning. Här knyter vi ihop säcken, gör klar all dokumentation och lämnar över alla handlingar till er.

Som du ser så är det mycket arbete som skall in runt ett byggprojekt. Vi guidar dig igenom hela processen från idé till färdigt projekt. Fokus ligger på era behov och tankar. Ta gärna kontakt med oss så kan vi diskutera hur vi skulle kunna hjälpa er!